محصولات

صافی تیپ T
صافی تیپ T
صافی یکسر فلنج
صافی یکسر فلنج
سوپـاپ دنده ای - Screw Foot Valve
سوپـاپ دنده ای – Screw Foot Valve
سوپـاپ فـلنـچ دار - Foot Valve
سوپـاپ فـلنـچ دار – Foot Valve
اتصال قابل پیاده کردن - Dismantling Joint
اتصال قابل پیاده کردن – Dismantling Joint